In English      Paul Okkenhaug-selskapet      Noteutgivelser      For skolene      Plateproduksjoner      Biografi      Bilder      Last ned musikk      Følg på Facebook      Tilbake

 
PAUL OKKENHAUGS KOMPOSISJONER:Her finner du informasjon om hvert av verkene med lenker
direkte til databasen på Nasjonalbibioteket:


1. Spelet om Heilag Olav

2. Balladen om Joaquin Murieta

3. Levangerkantaten

4. Orkester og korps

5. Klaver, orgel og mindre ensembler

6. Sang og kor

7. Klaver, orgel, sang og kor – arrangement andres melodier

8. Folkemusikknedtegnelser

9. Skisser

 
 

Bakgrunn, Denne presentasjonen, Inndeling

Ved sin bortgang i 1975 etterlot Paul Okkenhaug seg et stort materiale av egne komposisjoner og arrangement av andres melodier. Noen få av disse komposisjonene var trykt og utgitt, men de aller fleste befant seg uten noen form for systematisering.

Komponisten Per Hjort Albertsen gjorde den første manuskriptgjennomgangen av notematerialet etter Paul Okkenhaugs død. De to var nære komponistkolleger. I et dokument datert 2. mai 1976 skrev Albertsen dette:

Vedlagte fortegnelse er resultat av en rask gjennomgang av ca. halvparten (?) av noter og manuskript som var lagt frem på PO´s arbeidsrom, søndag 2. mai 1976. Et forsøk på kategoribetegnelser er som følger:
I Musikk til skuespill, hørespill o.l.
II Kantater
III Orkesterstykker, også korps
IV Kammermusikk, ensembler
V Komposisjoner for klaver, orgel eller annet soloinstrument (1) for andre sammensetninger med klaver, orgel e.l (2)
VI Komposisjoner for sang og akkompagnement
VII Komposisjoner for kor 1) a capella 2) akkompagnert
VIII Arrangementer av egne komposisjoner 1) for kor 2) for solo-sang 3) for klaver, orgel 4) for andre sammensetninger 5) for Norsk Tonesamling 6) for andre melodibøker
IX Arrangementer av andres komposisjoner Underkategorier som VIII
X Ufullførte komposisjoner, skisser, løsrevne stemmer o.l.
XI Folkemusikkopptegnelser XII Opptak på grammofonplater, lydbånd o.l

Det er sannsynlig at etter hvert som man skaffer seg oversikt over stoffet kan denne kategoriseringen vise seg mindre egnet. PO har i stor utstrekning arrangert sine komposisjoner for mange besetninger, slik at tittelen vil komme igjen mange ganger. Et eksempel: Musikken til «Føre salget» hører hjemme i kat. I med bl.a. «Inngong og Hermanns-song». «Inngong er utsatt for symfoniorkester. «Hermanns-song» er utsatt for janitsjarorkester og dessuten for mannskor, altså kat. III og VIII.

Den neste manuskriptgjennomgangen ble gjort av sangeren Harald Bjørkøy i 1980. Han skrev i den sammenheng:

Denne fortegnelsen er ment som en fortsettelse av Per Hjort Albertsens manuskriptgjennomgang den 2.5.76. Hans kategoribetegnelser er brukt her også. Det ligger fremdeles en del uregistrert materiale på Okkenhaugs arbeidsværelse. Dette er for det meste div. skisser og enkeltnoter samt ulike arrangementer på sanger fra f.eks «Spelet om Heilag Olav» og Levanger-kantaten. Dessuten gjenstår registrering av materiale kategori XII

I tilknytning til Valborg Sundnes gjennomgang, ca. 1985, skrev hun:

Fullstendig fortegnelse over Paul Okkenhaugs´s komposisjoner v/ Valborg Sundnes, på grunnlag av Per Hjort Albertsens´s, Harald Bjørkøy´s og mine tidligere manuskript-gjennomganger. Jeg har beholdt Per Hjort Albertsen´s kategoribetegnelser.

Denne presentasjonen

Paul Okkenhaug-selskapet har som mål at alt av noter skal være tilgjengelig for utøvelse, formidling og forskning, men slik at bruken av musikken gjøres innen vedtatte rammer for fremføring og bruk for øvrig.

Alt notemateriale etter Paul Okkenhaug som er kommet selskapet i hende, er med i denne presentasjonen. En kan med sikkerhet si at han selv ville ha motsatt seg en slik offentliggjøring som dette innebærer, streng som han var med de komposisjonene han valgte å fremføre.

Henvisninger og tilgang
Alle komposisjonene er henvist til på egne dokument. Unntaket er de fleste av hans arrangementer av folkemelodier og andres melodier som ble gjort til Norsk Tonesamling. Noen av skissene - under
9 Skisser/Oversikt Mus.ms.a 6057 - er også samlet på ett dokument. Komponistens manuskripter ble på 90-tallet overført til Nasjonalbiblioteket. I 2014 ble alle disse manuskriptene scannet og gjort tilgjengelig gjennom katalogen Hanske på Nasjonalbibliotekets nettside. Det er gjennomgående henvisning til denne katalogen på alle dokumentene. Det er imidlertid å bemerke at en del av henvisningene ennå ikke er klarert, da rettighetstaker for tekst/melodi ennå ikke er avklart. Dette fremgår på hvert enkelt dokument. Alt som det her er tilgang til, kan lastes ned vederlagsfritt fra nettet. Eventuelle spørsmål når det gjelder nedlasting fra Nasjonalbiblioteket kan rettes til musikk@nb.no

I tillegg er henvist til det som er av trykte komposisjoner, og en del av disse komposisjonene er også tilgjengelig på selve dokumentet eller på nettsiden www.paul-okkenhaug.no .

Alt av Noter, CD, DVD det er henvist til under de aktuelle komposisjonene, er redegjort for på egen side, Trykt materiale, med fullstendige opplysninger. Inndeling

Denne inndelingen i kategorier er brukt i denne fremstillingen:
1 Spelet om Heilag Olav
2 Balladen om Juaquin Murieta
3 Levangerkantaten
4 Orkester og korps
5 Klaver, orgel og mindre ensembler
6 Sang og kor
7 Klaver, orgel, sang og kor – arrangement andres melodier
8 Folkemusikknedtegnelser
9 Skisser

Kommentar: Som det fremgår, er denne inndelingen adskillelig «grovere» enn hva som var foreslått tidligere. Dette innebærer at det rommes et vidt spekter av komposisjoner innenfor hver av kategoriene om det sammenlignes med det Albertsen gjorde i 1976 (se ovenfor). Det er forsøkt å samle alle varianter av samme melodi på ett oppslag. Noen ganger har det vært tvil om manuskriptet bør høre med til 9 Skisser eller i en av de andre kategoriene. Uansett - en hver utøver og bruker av materialet for øvrig vil selv være ansvarlig for å behandle komposisjonene med et faglig, tilfredsstillende skjønn. Under hver kategori er komposisjonene ordnet i alfabetisk rekkefølge.

Rolf Diesen, levanger 24. februar 2016

 
 
Dokumentasjon av kulturarv
etter Paul Okkenhaug


Prosjektet Dokumentasjon av kulturarv etter Paul Okkenhaug ble etablert ved Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2009, med undertegnede som prosjektleder. Prosjektet er videreført i regi av Paul Okkenhaug-selskapet fra 2014. Prosjektets målsetting er denne:

- så langt som råd å kunne dokumentere kulturarven etter Paul Okkenhaugs virke som komponist og musiker og det kulturelle virke for øvrig på Øvre Okkenhaug.

- så langt som råd å kunne gi denne dokumentasjonen en slik form at den kan nyttes til videre arbeid innen undervisning, forskning og formidling innen de fagområdene denne dokumentasjonen kan knyttes opp mot.

Dette dokumentet redegjør for hans kompositoriske virksomhet. Det er bygget opp for å kunne brukes på våre nettsider,
www.paul-okkenhaug.no. Det er også et mål at all musikken hans skal være tilgjengelig på nett. Historien bak arbeidet med komposisjonene vil fremgå av dokumentet
Paul Okkenhaugs komposisjoner. Her skal imidlertid nevnes spesielt pianopedagogen Valborg Sundnes. Uten den arbeidsinnsatsen hun nedla med å systematisere samlingen, ville prosessen vært adskillelig vanskeligere å gjennomføre.

Mari Lunnan og Erling Okkenhaug jr. har bidratt sterkt med å få hele materialet i denne formen og samtidig tilgjengelig på våre nettsider. I tillegg til Paul Okkenhaug-selskapet har Levanger kommune, Nord universitet (HiNT), Nord-Trøndelag fylkeskommune og Magnhild og Paul Okkenhaugs minne vært delaktig i finansieringen av prosjektet.

Levanger, 24. februar 2016 Rolf Diesen

 

Så ble notesamlingen tilgjengelig på nettet
- stor takk til Nasjonalbiblioteket


13. februar 2014 ble undertegnet en avtale mellom Nasjonalbiblioteket (NB) og Magnhild og Paul Okkenhaugs minne om at notesamlingen etter Paul Okkenhaug kan legges ut på nett. 

Det ble tatt sikte på å digitalisere samlingen (scanning...) i løpet av 2015.
I tillegg til manuskriptene i NB er manuskripter også oppbevart i HiNT, NRK og Stiklestad Nasjonale kultursenter (SNK).  

 

 

 

 


Bildet viser Håvard Okkenhaug i det han skriver under avtalen, faksimile fra forsiden av avtalen, Fredrik Okkenhaug som bivåner det hele og representanter for familien samlet på trappa foran Nasjonalbiblioteket: Fra venstre Fredrik Okkenhaug, Elisabeth Okkenhaug, Håvard Okkenhaug, Åse Lunnan og Mari Lunnan. Bak kamera: Fetter og nevø Erling..


 

 


Paul Okkenhaug-
dagene

2001
 
 
Paul Okkenhaug-
dagene

2005
 
 
Paul Okkenhaug-
dagene
2008
 
 
SUS-dagene


Paul
Okkenhaug

2018